بنـام خـداوند جـان و خـرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
درباره کنگره 

اکنون که بیش از یک دهه از فعالیت انجمن ام اس می گذرد، با کوله بار پر محتوایی از برگزاری دهمین کنگره علمی، بر آن شدیم تا یازدهمین کنگره ام اس را با رویکردی کامل تر و پویا تر ادامه دهیم. بی شک نگرش جدید نه تنها بر اساس مبانی علمی و تعالی بخش بنا نهاده شده بلکه نیازهای روز بیمارانی که اکنون جمعیت قابل توجهی شده اند نیز در آن دخیل بوده است. بر همه ما مسجل شده که بیماری ام اس، امروزه طیف وسیعی از تخصص های پایه، بالینی و حتی انسانی و فنی را درگیر خود ساخته است.

علوم پایه ای نظیر:

ایمونولوژی
اپیدمیولوژی
آمار حیاتی
بهداشت صنعتی و عمومی
فیزیولوزی
پاتولوزی
بیولوژی
فارماکولوژی
تغذیه
و ژنتیک

در سراسر جهان برنامه هایی برای طرح در جهت شناخت بهتر بیماری، پاتوفیزیولوژی، شناخت سلولی، سلول های پایه و کنترل نسبی ارائه داده و در کشور ما نیز باید هر چه آگاه تر و سریعتر این علوم را درگیر تیم های تحقیقاتی همراستا با ام اس نمود.و خوشبختانه باید اذعان نمود که این فرآیند در کنگره یازدهم در حال شکل گیری است.
علوم بالینی نیز از قدیم الایام در این روال حضور داشته و پا به پای پژوهش های جهانی فعالیت کرده اند. دراین میان نورولوژیست ها بیش از بقیه گروه ها مقاله ارائه کرده اند و ما در کنگره یازدهم سعی کرده ایم برخی دیگر از این تخصص ها را هم همراستا با عرصه جهانی در کنگره یازدهمین مشارکت دهیم که بی شک با حضور آنها بار علمی دو صد چندان خواهد شد. تخصص هایی نظیر :

گروه روانپزشکی
گروه روان شناسی بالینی
گروه توانبخشی
گروه پرستاری و…

با پایه گذاری این دیدگاه در کنگره یازدهم، انتظار می رود بایک جهش مثبت از امسال و سال آینده شاهد تحولات جدیدی در تولید علم در کشورمان باشیم.